GVC

SUBASH GHISING: The Man, The Legacy, The Legend

“बाँस छ र नै मने छ… मने छ र नै बाँस… धन्न बाँस छ र मने बाँसुरी बजाउँदै हिड्छ… नत्र मने कसैको खुट्टा को काङ्ग्लिङ्ग…